Revista > Número 42

Indicacions pastorals per a l'Any de la fe

L'Any de la fe que s'iniciarà l´11 d´octubre de 2012 serà un temps de gràcia per a l'Església i el món, una ocasió esplèndida perquè els creients confessin la seva fe amb convicció, hi reflexionin, la celebrin amb més intensitat en la image-a198afc88de79ec9cce7f30e252d1dfclitúrgia, i la testimoniïn d'una manera més creïble. Aquest és el desig del sant Pare Benet XVI, i aquest és l'objectiu de la Nota que la Congregació per a la Doctrina de la Fe (CDF) va publicar el passat 7 de gener per tal d'oferir a l'Església i als creients algunes orientacions pastorals «per viure aquest Any de la fe de la manera més eficaç i apropiada, ajudant-los a creure i evangelitzar»(PF 12)[1]1.

Amb una extensió de poc més de 4.000 paraules, sense comptar les notes, aquest document és el resultat d´un treball conjunt de la CDF i altres dicasteris vaticans, i amb la contribució de la recentment creada Comissió per a la preparació de l'Any de la fe. Consta d´una introducció, una breu conclusió, i un apartat central on es recullen deu indicacions pastorals en cada un dels següents àmbits: l´Església universal, les conferències episcopals, les diòcesis i, finalment, algunes esferes més delimitades com les parròquies, les comunitats religioses, les associacions, i les noves comunitats i els moviments eclesials.

A la Introducció s´afirma que l´«Any de la fe vol contribuir a una renovada conversió al Senyor Jesús i al redescobriment de la fe, de manera que tots els membres de l´Església siguin per al món actual testimonis joiosos i convincents del Senyor ressuscitat, capaços d´assenyalar la “porta de la fe” a tants que estan en recerca de la veritat».

Dos grans aniversaris

La coincidència de la celebració de l´Any de la fe amb el cinquantè aniversari de l´obertura del Concili Vaticà II i amb els vint anys de la promulgació del Catecisme de l´Església Catòlica, és un fet que la Nota destaca en la Introducció, i que ja anuncia l´important lloc que aquests esdeveniments ocuparan en els suggeriments concrets de la part propositiva del document.

Respecte al Concili Vaticà II, el document recorda l´important paper exercit per les quatre grans constitucions, «veritables pilars del Concili». I també esmenta les declaracions i decrets, que van abordar «alguns dels principals desafiaments del nostre temps». Els diversos sínodes de bisbes convocats pels romans pontífexs des de la clausura del Vaticà II, han facilitat una correcta recepció del Concili, en continuïtat amb la Tradició i sota la guia segura del Magisteri. «Des del començament del seu pontificat –subratlla la Nota–, el papa Benet XVI s´ha compromès fermament a procurar una correcta comprensió del Concili, rebutjant com a errònia l´anomenada “hermenèutica de la discontinuïtat i de la ruptura”, i promovent la que ell mateix ha anomenat “hermenèutica de la reforma”, de la renovació dins de la continuïtat». En aquesta mateixa direcció, esmenta la propera Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes prevista per a octubre de 2012, que tindrà com a tema: La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana.

En referència al Catecisme de l´Església Catòlica, la Nota cita un text de Porta fidei, on Benet XVI el descriu com un «autèntic fruit del Concili Vaticà II» (PF 4), situat en línia de la «renovació dins de la continuïtat». Per aquest motiu –afegeix el text– «l´Any de la fe serà una ocasió privilegiada per promoure el coneixement i la difusió dels continguts del Concili Vaticà II i del Catecisme de l´Església Catòlica».

Una trobada amb Crist

Quina és la finalitat de les orientacions pastorals de la part central del document? Aquestes indicacions tenen com a objectiu fonamental afavorir «la trobada amb Crist a través de testimonis autèntics de la fe i augmentar el image-237afcdbe8eb5d0819a7128a63f28397coneixement dels seus continguts». És significatiu que en quatre ocasions la Nota utilitza aquesta expressió «trobada amb Crist» o termes equivalents, fent-se ressò de referències similars trobades a Porta fidei.

En un altre lloc s´assenyala: «Aquest any serà una ocasió propícia perquè tots els fidels comprenguin amb més profunditat que el fonament de la fe cristiana és “la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva” (Benet XVI, Carta enc., Deus caritas est, 1). Fundada en la trobada amb Jesucrist ressuscitat, la fe pot ser redescoberta integralment i en tota la seva esplendor.»

Redescobrir, conrear-aprofundir, testimoniar la fe

I com assolir l´objectiu de la trobada amb Crist? La Nota traça un itinerari d´acció pastoral que pot resumir-se així: redescobrir la fe, cultivar-la, testimoniar. «També en els nostres dies la fe és un do que cal tornar a descobrir, conrear i testimoniar», afirma el text citant a Benet XVI (Homilia en la Festa del Baptisme del Senyor, 10.I.2010). Aquest triple exercici –ja incoat en les paraules de Benet XVI a la Carta Porta fidei– queda explícit al final del document: «Cada iniciativa de l´Any de la fe busca afavorir el joiós redescobriment i el renovat testimoni de la fe. Les indicacions aquí ofertes tenen l´objectiu de convidar a tots els membres de l´Església a comprometre´s perquè aquest any sigui una ocasió privilegiada per compartir el més valuós que té el cristià: Jesucrist, Redemptor de l´home, Rei de l´Univers, “iniciador i consumador de la nostra fe” (He 12, 2).»

Però vegem més concretament algunes de les propostes que la Nota planteja en cada un dels quatre nivells ja esmentats.

Església universal

En l´àmbit de l´Església universal, destaca com a principal esdeveniment la celebració de la XIIIa Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, convocada pel Papa Benet XVI per al mes d´octubre de 2012, sobre La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. Precisament l´11 d´octubre de 2012, durant aquesta assemblea, tindrà lloc l´inici solemne de l´Any de la fe, en record del 50è aniversari de l´obertura del Concili Vaticà II.

S´esmenta igualment la propera Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro, al juliol de 2013, que «oferirà als joves una ocasió privilegiada per experimentar la joia que prové de la fe en el Senyor Jesús i de la comunió amb el sant Pare, en la gran família de l´Església ».

A més, la CDF encoratja a fer els pelegrinatges dels fidels a Roma i a Terra Santa, les iniciatives que fomentin la devoció a la Verge Maria, en especial les pelegrinacions i celebracions en els principals santuaris del món, la realització de simposis i congressos –fins i tot d´àmbit internacional– «que afavoreixin la comunicació d´autèntics testimonis de la fe i el coneixement dels continguts de la doctrina de l´Església catòlica», la promoció entre els creients del coneixement dels principals documents del Concili Vaticà II i l´estudi del Catecisme de l´Església Catòlica; el compromís per una adhesió eficaç i cordial als ensenyaments del successor de Pere, la celebració d´iniciatives ecumèniques per al foment de la unitat entre els cristians, anunciant en aquest sentit que «tindrà lloc una solemne celebració ecumènica per reafirmar la fe en Crist de tots els batejats».

Conferències episcopals

Les propostes en l´àmbit de les Conferències episcopals estimulen a una major qualitat de la formació catequètica i a la difusió eficaç dels continguts del Concili Vaticà II i del Catecisme de l´Església Catòlica. Les conferències són convidades a «dedicar una jornada d´estudi al tema de la fe, del seu testimoni personal i de la seva transmissió a les noves generacions», a la reedició i difusió dels documents del Concili Vaticà II, del Catecisme de l´Església Catòlica i del seu Compendi, a la traducció d´aquests textos en les llengües locals dels territoris de missió. S´encoratja els pastors a un major esforç per difondre els principis i els continguts de la fe, per tal que, «aprofitant els nous llenguatges de la comunicació, s´esforcin per promoure transmissions televisives o radiofòniques, pel·lícules i publicacions». Les conferències episcopals són exhortades a difondre el coneixement dels sants del seu territori i a fomentar la valoració del patrimoni artístic dels llocs confiats a la seva cura pastoral.

image-68e04153c77da3a94809c01cb01fe28a

La Nota insta també els docents de centres d´estudis teològics, seminaris i universitats catòliques a «verificar la rellevància que, en el seu ensenyament, tenen els continguts del Catecisme de l´Església Catòlica i les implicacions que es deriven per a les seves respectives disciplines». Juntament a l´elaboració de subsidis divulgatius de caràcter apologètic que donin resposta als desafiaments derivats de les sectes, el secularisme i el relativisme, el document encoratja a «revisar els catecismes locals i els subsidis catequètics en ús en cada comunitat eclesial, per assegurar la seva plena conformitat amb el Catecisme de l´Església Catòlica». Igualment, proposa verificar en col·laboració amb la Congregació per a l´Educació Catòlica– la manera com els continguts del Catecisme de l´Església Catòlica– estan integrats en la Ràtio de la formació dels candidats al sacerdoci i en el currículum dels seus estudis teològics.

Diòcesi

Són nombrosos els suggeriments que la Nota planteja per a l´àmbit diocesà. S´exhorta a cada Església particular a la celebració d´un acte d´obertura de l´Any de la fe, així com un altre acte solemne de cloenda; i a l´organització d´una jornada sobre el Catecisme de l´Església Catòlica amb la participació activa sobretot de sacerdots, persones consagrades i catequistes.

Als bisbes se´ls suggereix dedicar una Carta pastoral al tema de la fe; organitzar «esdeveniments catequètics per a joves i per als que busquen trobar el sentit de la vida, per tal de descobrir la bellesa de la fe de l´Església, aprofitant l´ oportunitat de reunir-se amb els seus testimonis més reconeguts»; verificar la recepció del Concili Vaticà II i del Catecisme de l´Església Catòlica en la pròpia Església particular, sobretot en l´àmbit catequètic, per aconseguir un compromís renovat per part dels departaments de catequesi de les diòcesis; focalitzar la formació permanent del clergat particularment en aquest Any de la fe en els documents del Concili Vaticà II i del Catecisme de l´Església Catòlica, a través d´alguns temes que la mateixa Nota proposa, entre d´altres possibles: «l´anunci de Crist ressuscitat», «l´Església, sagrament de salvació», «la missió evangelitzadora en el món d´avui»,«fe i incredulitat»,«fe, ecumenisme i diàleg interreligiós»,«fe i vida eterna», «hermenèutica de la reforma en la continuïtat» i «el Catecisme en l´atenció pastoral ordinària»; organitzar celebracions penitencials, principalment en quaresma per demanar perdó a Déu pels pecats contra la fe, i perquè l´Any de la fe es converteixi en un temps favorable de redescobriment del sagrament del perdó.

Finalment, la Nota expressa la seva esperança que l´Any de la fe constitueixi una ocasió per a «un diàleg renovat i creatiu entre fe i raó, a través de simposis, congressos i jornades d´estudi, especialment en les universitats catòliques»; per a una trobada amb els no-creients a través d´iniciatives inspirades en els diàlegs de l´Atri dels Gentils, promoguts recentment des del Consell Pontifici de la Cultura, i per a prestar més atenció a la tasca evangelitzadora de les escoles catòliques, «amb una oportuna referència a l´ús de bons instruments catequètics, com ara el Compendi del Catecisme de l´Església Catòlica o el Youcat».

Parròquies, comunitats, associacions i moviments

El suggeriment central adreçat a parròquies, comunitats, associacions i moviments és la celebració de la fe en la litúrgia i, de manera especial, en l´Eucaristia, perquè en ella, «misteri de la fe i font de la nova evangelització, la fe de l´ Església és proclamada, celebrada i enfortida».

image-45279db5ddd401ae1e9eb4abe0f40956

La Nota indica també altres propostes concretes: la invitació als fidels a la lectura i meditació de la Carta apostòlica Porta fidei; un major esforç en l´estudi dels documents del Concili Vaticà II i del Catecisme de l´Església Catòlica per part dels sacerdots i els catequistes, la difusió i distribució del Catecisme de l´Església Catòlica i d´altres subsidis aptes per a les famílies, i la promoció de missions populars i altres iniciatives que fomentin el testimoni cristià dels fidels. En aquesta mateixa línia, es recullen proposicions aplicables als instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica, a les comunitats contemplatives, a les associacions i als moviments eclesials.

Conclusió: un major compromís

Les múltiples orientacions pastorals que la Nota planteja en diferents nivells per a l´Any de la fe «no exclouen –com el mateix document indica– altres propostes que l´Esperit Sant vulgui suscitar entre els pastors i fidels de diferents parts del món».

Totes seran coordinades per una Secretaria especial creada en el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, la qual també «podrà suggerir iniciatives apropiades per a l´Any de la fe». Per tal de proporcionar informació útil per viure de manera efectiva aquest Any de la fe, aquesta Secretaria obrirà un lloc especial a Internet.

El document conclou amb unes belles paraules que apunten al major compromís personal i apostòlic que l´Església espera dels fidels en l'Any de la fe: «La fe “és companya de vida que ens permet distingir amb ulls sempre nous les meravelles que Déu fa per nosaltres. Tractant de percebre els signes dels temps en la història actual, ens compromet a cadascun a convertir-nos en un signe viu de la presència de Crist ressuscitat en el món” (PF 15). La fe és un acte personal i comunitari: és un do de Déu, per viure´l en la gran comunió de l'Església i comunicar-lo al món».

Juan Alonso

Professor adjunt de Teologia Dogmàtica

Universitat de Navarra


1[1] Congregació per a la Doctrina de la Fe, Nota amb indicacions pastorals per a l´Any de la Fe (6.I.2012). Vegeu: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20120106_nota-anno-fede_sp.html Accés el 21 de març de 2012.

  • 13 juny 2012
  • Juan Alonso
  • Número 42

Comparteix aquesta entrada