Revista > Número 43

Liturgia y vida

Lo cotidiano como lugar del culto espiritual

Félix María Arocena

Editorial Palabra

Madrid, 2011

154 pàgs.

 

Hi ha dicotomia entre litúrgia i vida? Hi ha fractura entre aquestes dues realitats? Ha estat així sempre? El llibre de Félix María Arocena, professor de Litúrgia de la Universitat de Navarra, intenta respondre a aquestes qüestions. I ho fa d´una image-365c04467c3ba6ea1693fa8e20caa201manera sistemàtica i elaborada.

La resposta està en la línia de la circularitat del que l´autor anomena la Trilogia fonamental: Misteri-celebració-vida. En dos sentits. En sentit ascendent: des de la vida fins a la celebració i el Misteri, que fonamenta la realitat de la lloança de Déu; i en sentit descendent: des del Misteri cap a la celebració i la vida, que fonamenta la realitat de la santificació de l´home. Aquesta circularitat salva la dicotomia apuntada.

El llibre s´articula entorn a vuit capítols i un epíleg o síntesi. El primer capítol és d´índole històrica. S´hi exposen les relacions entre celebració i vida cristiana a l´Església primitiva i en el Moviment litúrgic. El segon capítol fonamenta aquesta qüestió en la Bíblia: Antic i Nou Testament. El capítol següent tracta de la relació entre la celebració eucarística i l´existència viscuda com a culte espiritual. Després, en el capítol quart, es passa a explicar el projectar-se de la celebració sobre la vida. A continuació, en el cinquè, remet al testimoni de la Tradició. El capítol sisè és una continuació del tercer, i aprofundeix en la vida ordinària del cristià com a culte espiritual. Es proposa contestar a la pregunta: què significa afirmar que la vida del cristià posseeix una dimensió litúrgica? La dificultat per respondre-la resideix en qui no distingeix entre litúrgia i celebracions i així costa captar la vida com a realitat cultual. És veritat que tota la litúrgia es troba en cada celebració, però és fals afirmar que les celebracions exhaureixin la litúrgia. Els dos últims capítols posen en relleu algunes expressions o modalitats particularment significatives del culte espiritual que els batejats exerceixen en les diverses circumstàncies de la seva vida.

Al final del llibre, hi ha un glossari que reuneix els termes tècnics emprats al llarg d´aquestes pàgines. És un llibre útil per a estudiosos de la litúrgia i també per a cristians que vulguin millorar la seva formació teològica i que lluitin per viure amb profunditat la seva vida eucarística.

Joaquim González-Llanos

  • 22 novembre 2012
  • Félix María Arocena
  • Número 43

Comparteix aquesta entrada