Revista > Número 39

Teología Dogmática - Curso fundamental de la Fe Católica

Aurelio Fernández

BAC

Madrid 2009

1.104 pàg.

 

La present obra –com admet el seu autor en el «Pròleg»– assumeix una «arriscada aventura»: integrar en un manual la totalitat de la teologia dogmàtica. Aventura arriscada, per la dificultat sempre inherent al projecte d´elaborar una síntesi image-967ef8ee2008d97ac7ac417180ac2451teològica, i intentar fer-ho, dins les lògiques limitacions d'espai que suposa un sol volum. L´autor justifica, o fonamenta, el seu propòsit en tres raons: la dificultat dels manuals d´àmplia extensió per donar resposta als temes que es presenten amb més urgència en cada època, atès que no solen reeditar-se al ritme amb què se susciten les noves qüestions; la seva amplitud, si es pensa a fer accessible el contingut a un públic molt ampli; i que els textos més breus editats en espanyol són traduccions d´obres estrangeres que, en la seva opinió, no sempre s´adeqüen a la comprensió del nostre àmbit cultural.

Així, doncs, ateses les citades característiques –sintetitzar en un sol volum la completa teologia dogmàtica, i amb l´objectiu de posar-la a l´abast d´un públic molt ampli–, l´autor reconeix que el present manual haurà de limitar-se a «exposar una visió global de les veritats cristianes amb rigor teològic», amb la finalitat de proporcionar «als lectors amb escassa formació teològica i als qui manquen de temps per a l´estudi assidu d´amplis manuals, contemplar, en síntesi, el conjunt de les veritats cristianes a fi de tenir un coneixement succint i rigorós de la fe catòlica».

Com a principi metodològic, ha optat per partir de la Cristologia, ja que en Jesucrist es consuma la revelació de Déu U i Tri i els seus plans de salvació: «En aquest breu manual de teologia dogmàtica complim el següent esquema. Comencem per la cristologia, perquè, a partir de Jesús, s´enriqueix el tractat sobre Déu, tal com es revela en l´Antic Testament». I així mateix perquè «en una època en què hi ha una evident crisi de Déu, però es manifesta certa admiració per la persona de Jesús, sembla convenient seguir el mateix ordre històric que va originar el cristianisme».

En la nostra opinió, s´ha aconseguit de manera solvent l´objectiu proposat. L´obra tracta les matèries que comprèn la teologia dogmàtica, amb un desenvolupament prou extens de les qüestions, un bon nivell científic (sense entrar en un tractament propi d´especialistes), de forma ordenada, i amb claredat d´exposició. Tal com anuncia l´autor com a particular característica del manual, incorpora els problemes que es plantegen actualment a la teologia dogmàtica, junt amb els autors més significatius. No obstant això, notem l´absència de l´Antropologia teològica (que inclou el tractament de la gràcia), encara que tracta la doctrina dels sagraments.

Un altre element interessant és la inclusió, al final dels temes, d´un vocabulari dels termes de caràcter més tècnic, per facilitar-ne la comprensió al públic no especialitzat. I, també, d´una àmplia bibliografia, amb la qual, «atesa la naturalesa d´aquest manual, gairebé sempre remetem a les obres més recents, posteriors al Concili Vaticà II, escrites o traduïdes a l´espanyol i de fàcil lectura». El llibre conté profusió de citacions, que poden fer una mica treballosa la lectura, cosa que el mateix autor reconeix en comentar que són «més nombroses del que hauríem desitjat», encara que, d´altra banda, faciliten la millor comprensió i profunditat en l´estudi de les qüestions.

Pensem que el valor d´aquesta publicació consisteix en el fet de posar a l´abast del públic en general, en un sol volum, un manual de teologia dogmàtica actualitzat, de manera prou completa i rigorosa. En resum, es tracta d´una obra que resulta de molta utilitat per a l´estudi de la doctrina catòlica, tant per al lector interessat en el seu coneixement com per a l´ensenyament en àmbits no especialitzats.

Ferran Rodríguez

  • 10 juny 2011
  • Aurelio Fernández
  • Número 39

Comparteix aquesta entrada