Seccions > Seccions de les revistes > Temes d´actualitat

Filosofía de la persona Manuales del Instituto de Ciencias Religiosas

Com correspon a la col·lecció en la qual s‘inclou aquest llibre, es tracta d’una obra didàctica, escrita amb claredat, de manera sintètica i ben estructurada. Conté un total de dotze temes o capítols i cadascun d’ells manté el següent esquema: una síntesi inicial, una visió de conjunt i, seguidament, el cos principal, amb seccions i subseccions breus que faciliten la comprensió. Cada tema conclou amb: un vocabulari, un conjunt de termes clau, un qüestionari de preguntes (Guia d’estudi) per assegurar la comprensió de
l’essencial i un text relativament breu per comentar tot allò relacionat amb el tema tractat.


El concepte de persona té una llarga història, que enfonsa les seves arrels en la cultura grega, el  dret romà i, sobretot, la tradició cristiana. És oportú definir aquest concepte, tenint en compte les múltiples interpretacions que se n’han donat (pàg. 11-19). L’autor, el professor José Ángel García Cuadrado, amplia l’enunciat clàssic de Boeci, i acceptat per Tomàs d’Aquino, amb aportacions modernes, intentant integrar la perspectiva metafísica amb la biològica i psicològica. Així, defineix persona com una «substància vivent individual de naturalesa espiritual» (pàg. 21). Després dels dos primers temes introductoris del concepte, s’ocupa de l’origen de la  persona humana i de la relació cos- esperit. A partir d’aquí, desenvolupa un conjunt de temes relatius a la persona que inclouen: veritat, llenguatge, llibertat, afectivitat, relacions interpersonals, amor i sexualitat, naturalesa i cultura; finalment, tracta de la mort i la transcendència.

 

Un llibre recomanable com a introducció a l’antropologia filosòfica centrada en el concepte de persona.

Domènec Melé 

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 25 març 2023
 • José A. García Cuadrado
 • Temes d´actualitat

Comparteix aquesta entrada